appKey

var appKey: String

App-Key from the Mi Dashboard