appKey

val appKey: String

App-Key from the Mi Dashboard